سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنگره بین المللی روان تنی (سایکوسوماتیک)

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

یونس فضلی – کارشناس روانشناسی
سیده مریم الوندی – کارشناس میکروبیولوژی
حسین داودی – دانشجوی دکتری مشاوره

چکیده:

هدف ازپژوهش حاضر مقایسه باورهای غیرمنطقی درافراد عادی و بیماران مبتلا به اختلال روان تنی میباشد جامعه مورد پژوهش شامل تمامی افراد عادی و بیماران مبتلا به اختلال روان تنی شهرستان خمین درسال ۱۳۹۱ می باشد نمونه آماری عبارت است از تعداد ۲۰نفر ازافراد عادی و ۲۰نفراز بیماران مبتلا به اختلال روان تنی که دراین سال به روانپزشکان شهرستان خمین مراجعه نموده اند روش نمونه گیری عبارت بود از روش نمونه گیری عبارت بود از روش نمونه گیری دردسترس جهت سنجش باورهای غیرمنطقی از پرسشنامه پرسشنامه باورهای غیرمنطقی جونر ibt استفاده شده است داده های بدست آمده حاصل ازاجرای پرسشنامه های با استفاده ازازمون آماری T مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت نتایج بدست آمده نشان داد که بین خرده مقیاسهای سرزنش کردن خود کنش درمقابل درماندگی نگرانی توام با اضطراب و درماندگی برای تغییر دردو گروه تفاوت وجود دارد.