مقاله باورهای معرفتی دانشجویان و تاثیر متغیرهای زمینه ای بر آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی از صفحه ۱ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: باورهای معرفتی دانشجویان و تاثیر متغیرهای زمینه ای بر آن
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله باورهای معرفتی
مقاله معرفت شناسی
مقاله دانشجویان
مقاله دانشگاه فردوسی مشهد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مختاری حیدر
جناب آقای / سرکار خانم: داورپناه محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: آهنچیان محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
باورهای افراد در خصوص دانش و دانستن (باورهای معرفتی) در آموزش آنان نقش دارد و عوامل مختلفی بر شکل گیری و توسعه این باورها اثرگذارند. هدف این پژوهش بررسی ابعاد و سطوح باورهای معرفتی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد بر حسب متغیرهای جنسیت، حوزه تحصیلی و دوره تحصیلی بود. این تحقیق کاربردی و از نظر روش پیمایشی و از نظر نوع توصیفی بود. ۳۶۴ نفر از دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبی در سال تحصیلی ۹۰-۱۳۸۹ انتخاب شدند و پرسشنامه «فهرست باورهای معرفتی» را تکمیل کردند. روایی این پرسشنامه بر حسب نظر متخصصان تایید شد. پایایی این پرسشنامه هم بر اساس ضریب آلفای کرونباخ برابر ۰٫۷۹ بود. از روشهای آمار توصیفی و تحلیلی برای تلخیص داده ها و آزمون فرضیه ها استفاده شد. یافته ها مبین تفاوت معنادار در ابعاد مختلف باورهای معرفتی دانشجویان با همدیگر، تفاوت معنادار بین باورهای معرفتی آنان برحسب متغیرهای جنسیت و رشته تحصیلی و تفاوت معنادار در سطوح این باورها بود. نظام آموزش عالی باید با اتخاذ روشهای یادگیری فعال، باورهای معرفتی را در ساختار برنامه های درسی دانشگاهی وارد و این باورها را در فراگیران تقویت کند.