مقاله باورهای مذهبی و سلامت روان اعضای جامعه معلولین که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۳ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان از صفحه ۵۳ تا ۶۱ منتشر شده است.
نام: باورهای مذهبی و سلامت روان اعضای جامعه معلولین
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله باور مذهبی
مقاله سلامت روان
مقاله معلولین

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قهرمانی زینب
جناب آقای / سرکار خانم: حیدری نرگس
جناب آقای / سرکار خانم: شعبانی مینا
جناب آقای / سرکار خانم: اقوامی مژگان السادات
جناب آقای / سرکار خانم: حریری مهری

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: معلولین با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می کنند که علاوه بر سلامت جسمی می تواند سلامت روان آن ها را به خطر بیندازد. پژوهش های متعدد نشان می دهند مذهب و سلامت روانی با یکدیگر رابطه دارند. روی آوردن محققین به مذهب و مطالعه روانشناختی آن در دهه های اخیر روزافزون بوده است. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین باور مذهبی و سلامت روانی بود.
روش بررسی: تعداد ۸۸ نفر از اعضای جامعه معلولین شعبه زنجان در آذر و دی ماه ۱۳۹۰ گروه نمونه پژوهش حاضر را تشکیل دادند. آزمودنی ها با دو آزمون جهت گیری مذهبی آلپورت و پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ) مورد بررسی قرار گرفتند. این آزمون ها پیشتر برای جامعه ایرانی ترجمه و استاندارد شده اند. نتایج آزمون ها پس از نمره گذاری با آمار توصیفی و ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: نتایج نشان داد بین نمره کل مذهبی با نمره زیرمقیاس سوم سلامت عمومی (چگونگی کنار آمدن با موقعیت های متداول زندگی) در سطح معناداری ۰٫۰۱ (r=-0.29 و P=0.006) و نمره مذهب درونی با همین زیر مقیاس در سطح معناداری ۰٫۰۵ (r=-0.224 و P=0.036) ارتباط معنی دار معکوسی یافت شد.
نتیجه گیری: به نظر می رسد افراد معلول به نقش ایمان در احساس سلامتی خود واقف نیستند و بنابراین اقداماتی در این زمینه می تواند سلامت آن ها را ارتقا دهد.