سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی غرب کشور: چالشها و راهکارها

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

داریوش مهدی فر – کارشناسان ارشد جنگلداری
رضا کرمیان –
سیدرحمان سهرابی –

چکیده:

ذخایر توارثی گیاهی به عنوان پرارزشترین ذخایر و منابع ژنتیکی هرکشور به حساب می ایندتاثیر غیرقابل کنترل عوامل اقلیمی نامساعد پیشرفت های صنعتی بهره برداری افراطی ازدرختان و درختچه های جنگلی روزبروز موجب کاهش تنوع و سطح جنگلها گردیده است و به انقراض بعضی گونه ها یا جنسها ختم می شود دراین تحقیق نسبت به جمع آوری بذور درختان و درختچه های جنگلی ازمناطق مختلف استان لرستان اقدام شده است بدین منظور ابتدا رویشگاه ها و ذخایر ژنتیکی گونه های شاخص اکولوژیکی شناسایی و براساس واقعیت های موجود به گروه های درحال انقراض نادر بهره برداری بی رویه دارای اهمیت دارویی و .. اولویت بندی شدند. سپس شناسنامه مقدماتی هریک از گونه های درختی و درختچه ای به تفکیک تهیه و نسبت به جمع آوری بذور باتوجه به موقعیت جغرافیایی و آب وهوایی هرمنطقه اقدام گردید.درطول دوره اجرای این تحقیق اولویت بندی درحال انقراض نادر اهمیت دارویی و غیره رعایت شد. درمجموع تعداد ۱۲۵ نمونه بذردرختان ودرختچه های جنگلی استان متعلق به ۱۰ خانواده ۱۷ جنس و ۱۹ گونه از مناطق مختلف استان شناسایی و جمع آوری گردید.