سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

زمیفرا انصاری –

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف مطالعه ی بانکداری الکترونیکی و تاثیر آن بر کاهش آلودگی هوا در شهرستان تهران صورت گرفته است. این تحقیق با روش توصیفی، پیمایشی و مقطعی در سال ۱۳۹۱ انجام شده است. جامعه آماری متشکل از مشتریان شعب بانک ملت در شش منطقه تهران بزرگ که دارای رمز اینترنتی می باشند، بوده که از این جامعه ۲۶۷ نفر به عنوان نمونه مورد آزمون قرار گرفته اند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته با بهره گیری از مقالات و تجارب جهانی استفاده شده است. به منظور روایی از قضاوت رئسای بعضی از شعب بانک ملت در شهرستان تهران استفاده گردید و میزان پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ معادل ۸۰/۰ حاصل گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و LISREL انجام گردیده است. نتایج نشان دادند که با توجه به عدد معناداریشان همه سوالات پذیرفته شده و بانکداری الکترونیک بر کاهش سالانه ترافیک بیشترین تاثیر و بر کاهش آلودگی هوا کمترین تاثیر را در این تحقیق داشته اند.