سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی شهر الکترونیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حبیب پوراسد – کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات
ساناز نیک قدم حجتی – کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات
علیرضا خزایی – کارشناس ارشد مدیریت فناوری اجرایی
فاطمه سلیمانی روزبهانی – کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات

چکیده:

فناوری اطلاعات کلیه بخشهای جمعه را دستخوش تغییرات و تحولات منحصر به فردی کرده است. بانکها به عنوان یکی از اساس ترین بخشهای اقتصادی جوامع از این امر برکنار نمانده اند. در این پژوهش برآنیم نگرش و نحوه برخورد مشتریان را با این پدیده در بخش بانکداری ایران که در قالب رضایت و یا عدم رضایت نمود پیدا می کند بررسی کنیم. روش به کار رفته در این پژوهش بر اساس هدف کاربردی، تصمیم گرا می باشد و بر اساس روش، توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه مشتریان بانک ملی شهر ارومیه که قادر به تکمیل پرسشنامه بودند.، تشکلیل داده است. گرد آوری اطلاعات با استفاده از پرسشنامه صورت گرفته است. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات از آزمون ضریب همبستگی گاما(با توجه به نوع متغیرها که گسسته ترتیبی بوده اند) استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد بین استفاده توسعه خدمات بانکداری الکترونیکی و رضایت مشتریان رابطه معناداری وجود دارد.