سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش معماری پایدار

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علویه السادات علوی – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری- معماری، دانشگاه تهران

چکیده:

با توجه به پیشرفت روزافزون شهرنشینی و افزایش بیرویه جمعیت و به تبعیت از آن تعدد وسایل نقلیه و کاربرد بیش ازحد انرژی-های فسیلی و آلودگی ناشی از آنها، روز به روز شاهد ناپایداری و معضلات زیست محیطی در جوامع شهری امروز هستیم. به گونه- ای که در سالهای اخیر در پی ساخت و سازهای بیرویه، بدون رعایت استانداردهای لازم، محیط شهری به تدریج از شرایط طبیعی خارج شده و اثرات جبران ناپذیری بر طبیعت محدوده شهری وارد آمده است. در این میان بیتوجهی در طراحی ساختمان و اجزایآن، علاوه بر اثرات نامطلوب اقلیمی و زیست محیطی بر مشخصات بصری و منظر شهری نیز تاثیرگذار بوده است. بام سبز به عنوان یکی از فنآوریهای جدید در معماری و ساخت و ساز میتواند به بهبود شرایط کمک شایانی نماید. بام سبز با فوائدی چون بهبود کیفیت هوا از طریق تصفیه ذرات گرد و غبار، کاهش درجه حرارت و افزایش رطوبت از طریق تبخی ر طبیع ی، جمعآوری بخشی از بارش سالانه از طریق زهکشی، فراهم آوردن منظرهای باصفا و زیبا، کاهش نیاز به شیوههای مدیریتی فاضلاب، صرفهجویی در مصرف انرژی، گام برداشتن درجهت استفاده از انرژیهای نو و کاهش هزینههای گرمایشی و سرمایش ی، افزای ش کارآیی ساختمان و طول عمر بام و به طورکلی همسو شدن با طبیعت، میتواند به صورت یک راهکار اجرایی در ساختمانسازی لحاظ شود و در جهت استفاده از انرژیهای پاک و توجه به محیط زیست و ساکنان آن در گستره زمانی نامحدود به پایداری هر چه بیشتر معماری و شهرسازی بینجامد. از این رو این پژوهش به بررسی تاثیر بام سبز به عنوان یکی از اجزای ساختمان د ر بهبود شرایط زیست محیطی و کیفیت زندگی انسان و حرکت به سوی یک طراحی پایدار میپردازد.