سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی سازه های فضاکار

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

هاشم هاشم نژآد – دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران
نیلوفر امامی – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

پرداختن به اسکلت و اتصالات سازههای مشبک فضایی همواره مورد توجه مهندسان و متخصصان بوده است. اما پوششهای نوین سازه-های فضاکار نیز نقش مهمی را در افزایش کارایی این سیستم سازهای داشتهاند. یکی از مهمترین تاثیراتی که طراحی و ساخت سازههای فضاکار بر معماری داشت، امکان پوشاندن دهانههای وسیع در عین سبکی سازه بود. بالشتکهای هوا یکی از بهترین مصالح پوشانندهای هستند که قابلیت سبکی سازههای فضاکار را نقض نمیکنند. بالشتکهایی با پوششETFE با داشتن خصوصیاتی چون: سبکی، امکان عبور نور ، خواص خودتمیزشوندگی و بسیاری دیگر، به عنوان یکی از مطرحترین مصالح پوشاننده این سازهها معرفی میشوند.این مقاله پس از بررسی سیر تاریخی کاربست انواع پوشانندهها در سازههای فضاکار ، به معرفی خصوصیات و نحوه اجرای بالشتک هایETFE میپردازد و مزایای کاربست این ماتریال را به عنوان پوشانه در سازهها مطرح میکند. سپس نمونههای موردی شاهکارهای سازه فضاکار که از این پوشاننده استفاده کردهاند را معرفی میکند. نتایج حاصل از این مقاله میتواند درجهت معرفی خصوصیات مصالح نوین به جامعه متخصص و کاربرد هرچه وسیعتر آن در معماری به کار رود