سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی غشا و فرایندهای غشایی

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

مصطفی شهیدی نوقابی – دانشجوی دکتری دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد،گروه علوم و صنایع
سید محمد علی رضوی – دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد،گروه علوم و صنایع غذایی
سید محمد موسوی – دانشیار دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد،گروه مهندسی شیمی
محمد الهی – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد،گروه علوم و صنایع غذایی

چکیده:

امروزه کاربرد تکنولوژی هایغشایی خصوصا انواع مبتنی برنیرومحرکه فشاردرصنایع غذایی پیشرفت چشمگیری داشته است یکی از پتانسیلهای این تکنولوژی تصفیه آبها و پسابهای کارخانههای صنایع غذایی است دراین تحقیق از غشا نانوفیلتراسیون تجاری AFC80 برای تصفیه آب پرس تفاله چغندرقند استفاده شدو اثرپارامترهای عملیاتی برمیزان حذف ترکیبیات مهم و ملاس زای موجود دراب پرس تفاله سدیم پتاسیم آلفا آمینو اسیدها و COD مورد مطالعه قرارگرفته است اثردما درسه سطح ۲۵و۴۰و۵۵درجه سلسیوس و اثرفشاردرسه سطح ۱۰و۱۵و۲۰بار بررسی شده است نتایج نشانمیدهدبا افزایش دما درصد دفع ترکیبات مختلف کاهش و با افزایش فشاردرصد دفع افزایش نشان میدهد اما شدت این کاهش و یا افزایش برای ترکیبات مختلف یکسان نیست بطور کلی متوسط درصد دفع سدیم پتاسیم آلفا آمینواسید و COD به ترتیب ۸۳/۱و۸۱/۱۱ و ۹۹/۲۹و۹۷/۴۲ بدست آمد.