سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

رمضان سرپرست – دانشجوی دکتری و عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستا
کمال پیغام زاده – گروه کشاورزی، واحد آزاد شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، آزاد شهر، ایران

چکیده:

این آزمایش به منظور بررسی خصوصیات زراعی و مقایسه اجزای عملکرد چندین لاین و نهایتا معرفی برترین لاین برای کشت در مناطق شمالی کشور انجام شد. جهت دستیابی به این رقم از روش معرفی استفاده شد. در طول دوره رشد از صفات مختلف از جمله، ارتفاع بوته، تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در هر غلاف، طول غلاف، وزن صد دانه و عملکرد یادداشت برداری به عمل آمد. داده های بدست آمده با استفاده از طرح بلوک های کامل تصادفی تجزیه شدند. تجزیه واریانس به وسیله SAS صورت گرفت. برای هر پارامتر آنالیز واریانس و مقایسه میانگین ها با استفاده از آزمون دانکن در سطح احتمال ۵% انجام شد.. نتایج حاصل از تجزیه پایداری به روش واریانس محیطی نشان داد که رقم Aquadulce دارای کمترین واریانس محیطی و بیشترین پایداری است. همچنین نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که لاین امید بخش Aquadulce بازارپسندی، مقاومت به بیماری، عملکرد و تیپ بوته بهتری جهت برداشت مکانیزه نسبت به رقم شاهد برکت داشته است