سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

احمد مقدسی – دانشجوی مقطع کارشناسی مرمت و احیا بناهای تاریخی

چکیده:

آثار معماری اقوام و مللمختلف همواره بطور مستقیم تحت تاثیر آموزه ها و نگره های فکری ـ اعتقادی آنها بوده است دراین میان باور مذهبی معمار به عنوان یکی از اساسی ترین عوامل تعیین کننده جهان بینی او درشک لدهی به گونه های مختلف فضاهای معماری و از آن جمله درباغسازی به شمار می رود باغ ایرانی جلوه گاهی زمینی از بهشت ابدی بوده است از نقطه نظر فنی تکامل باغهای ایرانی تحت تاثیر عوامل جغرافیایی محیطی همچون اقلیم به هیچ وجه برماپوشیده نیست چه اینکه محققان زیادی تاکنون به کشف زوایای مختلف آن پرداخته اند اما آنچه که تاثیری معنایی و معماگونه برپیکربندی باغ ایرانی گذارده است نگرشهای آیینی می باشد بهشت برین به عنوان مکانی برای تفرج و لذت انسان های نیکوکار درجهان پس ازمرگ که درباورهای اخروی تمامی ادیان فلات ایران به آن وعده داده شده است یکی ازاین گونه نگرشهاست که تاثیر شگرفی درایجاد شیوه باغسازی و تکامل ساختاری آن درایران داشته است دراین مقاله علمی ابتدا ادیان غالب در ادوار تاریخی فلات ایران به طور خاص مورد بررسی قرارگرفته است و سپس به نحوی عمیق تر برمفاهیم اسلامی نگریسته شده است چرا که از دوره اسلامی باغهایی موجود است که تاپیش از آن نمونه هایی سامان یافته تر از آن را مشاهده نکرده ایم.