مقاله باز زنده سازی عملکردی بافت قدیم شهر بابل با رویکرد همپیوندی با بافت جدید که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در آمایش محیط از صفحه ۱ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: باز زنده سازی عملکردی بافت قدیم شهر بابل با رویکرد همپیوندی با بافت جدید
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله افت شهری
مقاله باز زنده سازی
مقاله نوسازی
مقاله بافت تاریخی شهر بابل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علی اکبری اسماعیل
جناب آقای / سرکار خانم: پوراحمد احمد
جناب آقای / سرکار خانم: اکبرنژادبایی رمضان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شهر در طول تاریخ خود رشد و توسعه می یابد و کالبد آن تحت تاثیر جریان های مختلف دچار تغییرات متفاوت می شود. و شهر مطلوب شهری است، که درحین رشد و توسعه و ایجاد فضاهای جدید، کالبد و عناصر قدیمی موجود در آن، مطابق با نیازهای روز احیاء شده و مورد استفاده قرار گیرد، در این روند، ارتباطی منطقی و سازنده بین فضای قدیم و جدید برقرار نماید، به نحوی که یک پارچگی و هویت شهری حفظ گردد. حفظ نواحی مرکزی شهرها و فضاهای قدیم، بدون تغییر غیرممکن است. بنابراین، برنامه ریزان شهری باتوجه به هسته های اولیه شهری در چارچوب رهیافت های تجربه شده دنیا که بتوان با نگاهی همه جانبه و با نگرشی علمی ارائه دهند، و رفع افت شهری شناسایی شده، پرداخته و راهبردهای اصولی ارائه دهند. در این پژوهش هدف، کشف وقوع افت شهری در ناحیه قدیمی شهر بابل و به کارگیری رهیافت باززنده سازی شهری در راستای معکوس نمودن جریان تغییر و افت شهری می باشد. روش کار در این پژوهش «توصیفی – تحلیلی و پیمایشی» است. برای دست یابی به اهداف پژوهش مراحل مختلف انجام تحقیق از روش های معتددی استفاده شده است، از spss برای پردازش داده های تحقیق و از تکنیک SWOT، برای تدوین راهبردها و استراتژی باز زنده سازی بافت قدیم شهری بهره گرفته شده است، یافته های پژوهش نشان می دهد، که سطح پایین درآمد، اشتغال کم و برنامه ریزی نامناسب عمدتا از علل افت شهری در ناحیه مورد مطالعه است. در این راستا پیشنهاد لازم و ساختار سازمانی برای اجرای خط مشی ها به منظور باز زنده سازی ناحیه مورد مطالعه ارائه گردید.