سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش اقلیم، ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

قدسیه سامانی – کارشناسی ارشد شهرسازی گرایش طراحی شهری

چکیده:

براساس مطالعات انجام شده بین ۱۵ تا ۲۰ درصد کل انرژی مصرفی هر کشور به مصرف فضاهای مسکونی می رسد که این مقدار بیانگرهزینه ای بسیار و از بین بردن منابع طبیعی و تخریب محیط زیست در بعد وسیعی است بنابراین داشتن گامی درجهتکاهش مصرف انرژی دراین قسمت که منوط به بهینه سازی راندمان حرارتی ساختمان ها است می تواند منجر به صرفه جویی عظیمی د رمنابع محدود طبیعی باشد تاثیر دو مقوله ی فرهنگ و اقلیم هر منطقه برطراحهای معماری و بخصوص معماری مسکونی در اقلیم سرد بسیار مشهود است درایننوشتار سعی بر آن است که تا نحوه تاثیر این دو عامل مهم برمعماری مسکونی شهر تبریز بررسی شود و د رنهایت به دستورالعملهای معماری و رهنمودهای طراحی دراین اقلیم نایل شویم.