سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

کیان نجف زاده – سازمان بهره وری انرژی ایران ( سابا )
غلامرضا کبریایی طبری – سازمان بهره وری انرژی ایران ( سابا )
غلامرضا بیاتی – سازمان بهره وری انرژی ایران ( سابا )
محسن جبار – دفتر مدیریت مصرف توانیر

چکیده:

صنعت ریختـه گـری و فـولاد یکـی از صـنایع انـرژی بـر در بکارگیری از انرژی الکتریکی محسوب مـی شـود . بـه عنـوان تایید بر این نکته میتو ان بـه سـهم متوسـط انـرژی الکتریکـی معادل با %۹۰ کل انرژی ورودی به واحدهای ریختـه گـری و فولاد اشاره نمود . در این میان، سهم واحـد ذوب در مصـرف این انرژی از تمامی دپارتمانهـای دیگـر چشـمگیر تـر اسـت . واحد های ذوب در این صنایع ( با کوره های القـایی و قـوس که رایج ترند ) %۸۰-۵۰ از انرژی الکتریکی ورودی را به خود اختصاص میدهند . یکی از مواردی که به وفور در صنایع ایران مـی تـوان یافـت،
اتلاف جریانهای انـرژی بصـورت حـرارت اسـت . در صـنایع ریخته گری و فولاد نیز از آنجایی که به منظور انجام عملیـات حرارتی روی برخی تولی دات نیاز به مصرف سـوخت فسـیلی است، با حجم بالایی از خروجی گازهای احتراق با دمای بـالا مواجه هستیم . از طرف دیگر جریانهای با کیفیت بالای انـرژی اتلافی نیز در خروجی کوره های قوس به چشم می خورد . دمـا و جریان جرمی بالا در این جریانها، انگیـزه کـافی بـه منظـور بهره گیری ( بازیافت ) از این جریانها را ب ه منظور گرمایش آب، فضا و حتی مواد ورودی به کوره های ذوب به ما میدهد . در این مقاله سعی بر این شده که نشان دهیم اثر این بازیافـت در دو نمونه متفاوت در صنعت ریختـه گـری، روی پیشـگرم مواد ورودی به کوره های الکتریکی و نتیجتا کـاهش مصـرف برق در آنها چگونه خواهد بود . حتی قبل از انجام مطالعه نیـز میتوان اذعان داشت که با توجه به ارزشـمندی حامـل انـرژی الکتریکی و بی قیمت بودن ( نـه بـه معنـی بـی ارزش بـودن ) جریانهای حرارتی اشاره شده، توجیه پذیری راهکار بازیافـت حرارتی در این صنایع بالا خواهد بود