سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

وحید ورطه پرور – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی
محمدحسین کیانمهر –
اکبر عرب حسینی –
سیدرضا حسن بیگی –

چکیده:

دراین تحقیق به منظور کاهش مصرف انرژی مطابق قانون اول ترمودینامیک به تحلیل انرژی و پارامترهای موثربرمیزان مصرف و نسبت مصرف آن در خشک کن ترکیبی که از ترکیب دو روش خشک کن بستر سیال و بستر ثابت تشکیل گردیده پرداخته شده است ازمایشها برروی محصول گندم انجام شد و اثر سه دمای ۵۰ و ۶۰ و ۷۰ درجه سلسیوس و سه ضخامت بستر ۴و۶و۸ سانتی متر در طبقه پایین بستر سیال و دو ضخامت ۶و۸ سنتی متر درطبقه فوقانی بستر ثابت مورد بررسی قرارگرفت نتایج نشان داد که روند تغییرات مصرف انرژی مستقل از نوع روش خشک شدن می باشد افزایش ضخامت هرطبقه برروی مصرف انرژی طبقه دیگر اثر گذار است بیشترین مصرف انرژی در دمای ۷۰ و ضخامت up -8 dw8 و بیشترین نسبت مصرف انرژی در دمای ۵۰ و ضخامت حاصل شد.