سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

اشرف قندچی – کارشناسی ارشد متالورژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سیدهادی طبائیان – استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

یکی از روشهای بازیابی عناصر با ارزشی مانند نیکل، کبالت و کرم، بازیابی الکترولیتی از محلول حاوی این عناصر می باشد. در این تحقیق بازیابی عنصر کبالت به روش انحلال سوپرآلیاژ و سپس انجام فرآیند الکترولیز پالسی معکوس، با استفاده از روش طراحی آزمایش تاگوچی و نرم افزار Qualitek-4 مورد بررسی قرارگرفته است. سوپرآلیاژ مورد استفاده (FSX-414) شامل سه عنصر کبالت، نیکل و کرم با درصد بالا می باشد که در فرآیند انحلال آندی سوپرآلیاژ وارد محلول می شوند. در هنگام اعمال الکترولیز بر محلول حاوی این عناصر، کبالت و نیکل به دلیل نزدیک بودن پتانسیلهای الکتروشیمیایی شان بصورت آلیاژی و همزمان احیاء می شوند. پتانسیل الکتروشیمیایی عنصر فلزی کرم در فاصله دورتری از پتانسیل الکتروشیمیایی نیکل و کبالت قرار دارد، در نتیجه حضور این عنصر در محلول مشکلی در بازیابی کبالت خالص ایجاد نمی کند. آزمایشها با انتخاب شش پارامتر پتانسیل پالس(PP)، پتانسیل پالس معکوس(PR)، زمان پالس(tP)، زمان پالس معکوس(tR)، دما(T) و pHبا در نظر گرفتن سه سطح برای هر کدام از پارامترها، توسط نرم افزار Qualitek-4 طراحی و اجرا شد.مطابق نتایج حاصل شده خلوص کبالت با توجه به درصد کبالت در سوپرآلیاژ اولیه (۷/۵۳%) مقدار قابل توجهی می باشد.