سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۹۰

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

چکیده:

داشتن اطلاعات از وضعیت کمی جنگلها یکی از مهمترین عوامل درمدیریت پایدار و نظارت برتغییرات جنگلهاست هدف ازاین مطالعه بازیابی مشخصه های ساختاری جنگل همچون حجم سطح مقطع و تعداددرختان درهکتار با استفاده از روش آنالیز بافت تصویرسنجنده ASTER با قدرت تفکیک مکانی ۱۵ متر می باشد دراین مطالعه از دو روش آنالیز بافت مرتبه اول ودوم استفاده شد پیش پردازش و پردازشهای مناسب جهت حذف و یا کاهش خطاهای هندسی و اتمسفری و همچنین عملیات بارزسازی همانند نسبت گیری و تجزیه مولفه اصلی برروی داده های طیفی انجام گرفت پس از برداشت اطلاعات زمینی محاسبات مقادیر سطح مقطع حجم و تعداد درهکتار درسطح قطعات نمونه صورت گرفت همچنین برای آنالیز اماری داده ها از سه روش رگرسیون خطی معکوس و نمایی استفاده شد نتایج نشان داد که برای بازیابی پارامتر حجم درهکتار از بین مشخصه های بافت مرتبه اول مشخصه میانگین با مدل رگرسیون خطی با ضریب تبیین ۵۱/۶ درصد و میانگین مجذور میانگین خطای ۹۴/۵ مترمکعب درهکتار و از بین مشخصه بافت مرتبه دوم کنتراست با مدل رگرسیون نمایی دارای بهترین نتایج بودند R2 50/9 Z RMSE=96/6