سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۲۷

نویسنده(ها):

عزیز یوسفیانی –

چکیده:

نقطه قویت ساختاروظیفه ای الزام انجام وظیفه و رفتارمنطقی کارکنان سازمان درسلولهای تعریف شده سازمانی است این امر اطمینان نسبی ازتحقق اهداف سازمان به دنبال خواهد داشت درهمین راستا بهره وری بالای سلول ها به پیشبرد تحقق اهداف سازمان کمک شایانی می نمایند یکی ازمعضلات ساختاروظیفه ای عدم رعایت فرهنگ سازمانی ساختاروظیفه ای توسط برخی کارکنان منصوب شده دراین سلولهاست زیرا این افراد فاقد ویژگیهای شخصیتی مناسب این سلولها هستند لذا میتوان تعارض سازمانی مذاکرات مستمر موضعی فقدان نوآوری سازمانی کارایی و اثربخشی پایین و نهایتا حذف یا کاهش بهره وری سازمانی وتولید ملی را از انتایج عدم رعایت فرهنگ سازمانی بیان نمود دراین مقاله نگارنده تلاش می کند که ضمن تاکید مجدد برنقش ویژگیهای فردی افراد درانتصابات سازمانی جهت وضع موجود سازمان ها نیز چاره اندیشی نماید بنابراین چنانچه سازمان ازکارکنانی متناسب با فرهنگ ساختار وظیفه ای امریت متوسط و مرکز کنترل بیرونی و متابعت متوسط استفاده نماید میتوان حفظ مزیت ساختار وظیفه ای و سهولت درتحقق اهداف سازمانی امید داشت