سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فرهاد مقاره عابد – مربی گروه فیزیک رنگ، پژوهشکده صنایع رنگ ایران، تهران، ایران
سید حسین امیرشاهی – استاد دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران
آزاده لعل – کار شناس دانشکده علوم پایه، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

چکیده:

در این تحقیق مقادیر رنگی اجسام در فضای سه بعدی CIEXYZ به منظور بازیابی طیف انعکاسی آن جسم در یک جدول مقایسه ای مورد استفاده قرار گرفته است. داده های طیفی و رنگی ۱۲۶۸ نمونه ی رنگی مانسل به عنوان مجموعه اولیه برای ساخت یک جدول مقایسه ای مورد استفاده قرار گرفت. سپس مقادیر طیف انعکاسی نمونه های موجود در این جداول برای تخمین طیف انعکاسی نمونه مجهول با استفاده از مقادیر محرکه های رنگی سه گانه مورد استفاده قرار گرفته است. مقادیر میانگین مجذور مربعات خطا (RMS) بین منحنی های بازسازی شده و واقعی به همراه مقادیر میانگین و حداکثر اندیس متاماریزم در زیر دو منبع نوری A و TL 84 به همراه واریانس اندیس متاماریزم به منظور ارزیابی روش مورد استفاده قرار گرفت. کسب مقادیر RMS کوچک و اندیس متامریزم پایین در مجموع نشان می دهد این روش از دقت مناسبی در بازیابی طیف انعکاسی نمونه های رنگی مختلف همراه با سرعت مناسب برخوردار است