سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سعید علیشاهی – فارغ التحصیل فراوری مواد معدنی، دانشگاه تربیت مدرس
احمد خدادادی – دانشیار فراوری مواد معدنی، دانشگاه تربیت مدرس
محمود عبداللهی – استادفراوری مواد معدنی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

سیانید یکی از مهمترین مواد آلوده کننده محیط زیست موجود در پساب کارخانه های استحصال طلا میباشد. یکی از راه کارهای ارائه شده برای مبارزه با این مشکل، جایگزینی سیانید با موادی غیر سمی از قبیل تیوسولفات آمونیوم میباشد. تاکنون روشهایمختلفی بهمنظور بازیابی طلا از محلولهای تیوسولفاتی سنتز شده مورد استفاده قرار گرفته است که میتوان روشهای کربن فعال، رزینهای تبادل یونی، استخراج حلالی و سمنتاسیون را نام برد. در این پژوهش روش رزین تبادل یونی بهمنظور بازیابی طلا ازمحلولهای تیوسولفات آمونیومی صنعتی، که شرایط متفاوتی با محلولهای سنتز شده دارند، مورد آزمایش و بحث و بررسی قرارگرفته است. نتایج آزمایشها نشان داده است که رزینهای تبادلکننده آنیونی قابلیت بسیار بالایی برای جذب طلا دارند بهطوریکه میتوانند از محلول ۱۴/۷ppmطلا، در زمان ماند ۵ دقیقه و در۱۰۰BV طلا را تا ۹۹/۹%بازیابی نمایند. همچنین نتایج شستشو نشان میدهد که واکنش جدایش یونهای جذب شده روی سطح رزین سریع میباشد، بهطوریکه بعد از پاشش۱۶۰BVاز محلول شستشو روی ستون، بازیابی شستشو برابر ۹۵ % بدست میآید