سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رضا آرام –
مهدی امیری پریان – کارشناس ارشد فرآوری مواد معدنی، جهاد دانشگاهی تربیت مدرس
مهدی محسنی – کارشناس ارشد فرآوری مواد معدنی، جهاد دانشگاهی تربیت مدرس

چکیده:

سد باطله فلوتاسیون کارخانه زغالشویی البرز شرقی دارای بیش از ۱۰ میلیون تن باطله زغالسنگ میباشد.عملیات بازیابی و استحصال زغالسنگ بر روی باطلههای انباشته شده در سد باطله، با استفاده از روشهای فلوتاسیون معمولی و ستونی انجام شد. محدوده دانهبندی برای انجام آزمایشها ۳۷+۵۰۰ – میکرون انتخاب شد.استفاده از روش تاگوچی و نرم افزار ۴Qualitek-شرایط بهینه برای انجام فلوتاسیون معمولی بدست آمد و براساس این شرایط، آزمایشهای فلوتاسیون ستونی انجام شد. با استفاده از روش فلوتاسیون معمولیکنسانترهای از زغالسنگ با خاکستر۳۷/۱۲درصد و بازیابی ۵۳/۴۵درصد بدست آمد. خاکستر و بازیابی کنسانتره بدست آمده با فلوتاسیون ستونی به ترتیب برابر ۳۲/۹۱ و۳۲/۱۱درصد بوده است. بازدهی جدایش مواد قابل احتراق به ترتیب برای فلوتاسیون معمولی و ستونی برابر ۳۴/۹۳درصد و ۱۹/۶۸ میباشد. در این تحقیق مشخص شد که قابلیت بازیابی زغالسنگ با خاکستر پایین به علت اکسید شدن آنها در سد باطله پایین میباشد