سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسین شالچیان – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی مواد دانشکده مهندسی دانشگاه فردو
علی رفسنجانی عباسی – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی مواد دانشکده مهندسی دانشگاه فردو
جلیل وحدتی خاکی – استاد گروه مهندسی مواد دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
ابوالفضل باباخانی – استادیار گروه مهندسی مواد دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

در این تحقیق روشی هیدرومتالورژیکی برای بازیابی روی و اکسید منگنز از باتری های مستعمل روی-کربن پیشنهاد شده است.ابتدا باتریها پیادهسازی شده سپس با استفاده از روشهای پراش و فلورسانس اشعه ایکس نوع و مقدار ترکیبات موجود درپودر به دست آمده تعیین گردید. از روش جذب اتمی نیز برای تعیین دقیق مقدار روی و منگنز موجود در پودر استفاده شد. برای تعیین شرایط بهینه در لیچینگ، آزمایش های لیچینگ اسیدی انتخابی با هدف انحلال حداکثری روی و حداقلی منگنز در محیط اسید سولفوریک انجام شدند که طراحی و تحلیل نتایج با روش رویه پاسخ و آنالیز واریانس انجام شد. در این آزمایشها مقداری از پودر بهدست آمده از باتریها در شرایط مختلف به اسید سولفوریک اضافه شد و پس از اتمام لیچینگ و انجام فیلتراسیون، غلظت روی و منگنز موجود در محلول توسط روش جذب اتمی تعیین گردید. پس از بهینه سازی، شرایط مناسب برای لیچینگ انتخابی روی از مخلوط اکسیدی اولیه بهدست آمد. در پایان، روی فلزی توسط الکترووینینگ و مخلوطی از اکسیدهای منگنز، به صورت جامد باقیمانده از فیلتراسیون و نیز دی اکسید منگنز تولید شده در سلول الکترووینینگ بهدست آمد