سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدهادی خسروی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف
حسین یوزباشی – استاد ، دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف
معصومه ترابی – کارشناس ارشد تحقیقات، مرکز تحقیق و توسعه مجتمع مس سرچشمه ایران
شهرام دانش پژوه – کارشناس ارشد تحقیقات، مرکز تحقیق و توسعه مجتمع مس سرچشمه ایران

چکیده:

در این مقاله بازیابی رنیم موجود در الکترولیت قلیایی حاصل از حلسازی اکسیدی- الکتریکی کنسانتره مولیبدنیت سرچشمه، به روش استخراج با حلال آلی با استفاده از حلال آلیTBP رقیق شده در کروزن بررسی شده و اثر پارامترهای مختلف، شامل غلظت حلالآلی، دور هم زدن وpH بر روی بازیابی رنیم مطالعه گردیده است .نتایج نشان میدهد، بازیابی رنیم با افزایش غلظت حلال آلی و سرعت همزدن افزایش مییابد. از طرفی کاهشpHبازیابی رنیم را افزایش میدهد. بیشترین استخراج رنیم در غلظت حلال آلی ۷۰% سرعت همزدنpH= – 800 و ۱ rpm بهدست آمد.