سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مظفر کیان بخش – شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی

چکیده:

آب مایع حیاتی است که حفظ آن از ی ک سو و مصرف صحیح آن از سوی دیگر از اهمیت خاص ی برخوردار است شاید به جرأت بتوان گفت یکی از پرمصرف ترین مواد در دنیا آب می باشد که در هر مورد مصرف نی ز ی ک خصوص یت مشخص از آن مد نظر می باشد . آب ب ی ی ون تهی ه شده در واحد تصفیه خانه نیروگاه شهید رجا یی جهت آب تغذ ی ه در سیکل آب و بخار مورد استفاده قرار می گیرد که برای تهیه آن از روش تعویض یونی استفاده می شود در این روش از بسترهای آنیونی و کاتیونی جهت حذف آلودگ ی ها ی ی ونی استفاده می شود در طول بهره برداری از خطوط تولی د آب ب ی یون واحد تصفیه خانه در سال های ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ افت ۱۰ % در آنها مشاهده شد که باعث – % راندمان به میزان ۱۵ مشکلاتی از قبیل افزایش استفاده از مواد ش یمیایی – مصرف برق داخلی و… شده است لذا جهت رفع مشکل نسبت به تهیه دستورالعمل اجرایی بازی ابی رزی ن ها اقدام شد و سپس عملیات اجرایی شستشوی رزین ها جهت حذف آلودگی ها ی شیمیایی آن انجام گردید که نتیجه آن باعث افز ایش راندمان تولید آب بی یون و کاهش تعداد عملیات احیاء رزی ن ها که بالطبع باعث صرفه جویی در مص ارف مواد ش یمیایی و برق داخلی و آب بی یون شد.