سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدحسین سیگاری –
بابک نجاراعرابی –

چکیده:

در پژوهش حاضر، یک سیستم بازیابی تصویر مبتنی بر محتوا ارائه می شود که در آن از چهار نوع ویژگی شامل ماتریس همرخداد رنگCCM)تفاضل بین پیکسل های الگوی اسکنDBPSP)هیستوگرام رنگ باینری BCH)ممان های آماری توزیع رنگSMCD) استفاده می گردد. این ویژگی ها اطلاعات بافت و رنگ تصویر را در بر دارند. در این سیستم، با الهام از فیزیولوژی چشم، پیکسل های تصویر وزن دهی می شوند، به طوری که پیکسل هایی که در مرکز تصویر قراردارند وزن بیشتری داشته و با افزایش فاصله پیکس لها از مرکز تصویر، وزن آنها کاهش م ییابد. به این ترتیب، پیکسل هایی که در مرکز تصویر قرار دارند، اهمیت بیشتری داشته و نقش موثرتری در ویژگ یهای استخراج شده خواهند داشت. این روش برای وزن دهی به پیکسل ها، نوعی نگاه به مسئله توجهAttention) می باشد که عمده نوآوری این مقاله را تشکیل م یدهد. پس از استخراج ویژگی از تصاویر، از فاصله زکانوفسکی به عنوان معیار تطابق تصاویر استفاده می شود. بر اساس آزمایش های انجام شده بر روی یک پایگاه داده از تصاویر شامل ۱۰۰۰ تصویر و ۱۰ کلاس مفهوم، دقت سیستم برای بازیابی ۱۰ تصویر، بیش از %۷۰ بدست آمد. در این آزمایش ها دقت و حجم محاسبات سیستم پیشنهادی نسبت به دو سیستم بازیابی تصویر دیگر مقایسه شده و نشان داده شده که سیستم پیشنهادی با توجه به حجم محاسبات کمی که دارد، دقت بسیار خوبی ارائه کرده است.