سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد قاصری – آزمایشگاه تحقیقاتی بینایی کامپیوتر، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صن
حسین ابراهیم نژاد –

چکیده:

در این مقاله روشی برای بازیابی تصاویر چهره با استفاده از ویژگی هیستوگرام گرادیان های جهت دارHOG) در حالت تک مدل ارائه شده است. منظور از حالت تک مدل این است که در مرحله ی بازیابی برای هر شخص تنها یک تصویر مدل در نظر گرفته شده است. یکی از مه مترین مشکلات در زمینه ی بازیابی چهره، تغییرات در روشنایی و حالات چهره است. برای غلبه بر این مشکلات ما از ویژگیHOG که در مقابل تغییرات روشنایی و حالت چهره مقاوم است، استفاده می کنیم. برای استخراج ویژگی، ابتدا تصاویر چهره با استفاده از موقعیت مرکز چشم ها در محل خاصی ثابت می شوند. این کار باعث می شود تا تغییرات مقیاس و جهت در تصاویر چهره کاهش یابد. سپس تصاویر بریده م یشوند تا تصویر نهایی فقط ناحیه ی چهره را در بر بگیرد. در نهایتHOG بر روی تصاویر بریده شده اعمال م یشود تا بردار ویژگی بدست آید. نتایج آزمای شها بر روی پایگاه داده یAR نشان می دهد که روش پیشنهادی ما نسبت به سایر روش ها برتری دارد و در برابر تغییرات روشنایی و تغییرات حالت چهره مقاومت خوبی از خود نشان می دهد