مقاله بازگشت و بازجذب عناصر تغذیه ای در گونه پلت (Acer velutinum Boiss) در جنگل های شمال ایران (مطالعه موردی: حوزه ناو اسالم) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در علوم و فناوری چوب و جنگل (علوم کشاورزی و منابع طبیعی) از صفحه ۵۱ تا ۶۴ منتشر شده است.
نام: بازگشت و بازجذب عناصر تغذیه ای در گونه پلت (Acer velutinum Boiss) در جنگل های شمال ایران (مطالعه موردی: حوزه ناو اسالم)
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پلت
مقاله بازگشت عناصر تغذیه ای
مقاله بازجذب عناصر تغذیه ای
مقاله خصوصیات خاک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صالحی علی
جناب آقای / سرکار خانم: پاوند درو علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این پژوهش بازگشت و بازجذب مهم ترین عناصر تغذیه ای در درختان پلت در برخی از پارسل های سری یک حوزه ۷ ناو اسالم که یکی از مناطق استقرار و پراکنش وسیع و مناسب گونه پلت در جنگل های شمال کشور است، مورد بررسی قرار گرفت. به این منظور در داخل قطعات نمونه ای که به صورت تصادفی در رویشگاه این گونه پیاده شدند نمونه های خاک، برگ سبز و برگ خزان جمع آوری شد. این نمونه ها پس از جمع آوری و آماده شدن به آزمایشگاه منتقل و در خصوص هر یک از نمونه های خاک و برگ، درصد کربن آلی، نیتروژن کل، کلسیم و منیزیوم محلول و فسفر قابل جذب اندازه گیری شدند. نتایج بررسی های آماری نشان داد که بین تمامی عوامل اندازه گیری شده در خاک، برگ سبز و برگ خزان اختلاف معنی داری مشاهده می شود. درصد کربن آلی، نیتروژن کل و فسفر قابل جذب در برگ سبز پلت بیش تر از مقدار آن در برگ خزان است و در واقع بیش تر بازجذب شده اند، در حالی که عناصر کلسیم و منیزیوم بیش تر بازگشت داشته و مقدار بیش تری را در برگ های خزان نشان دادند. نوع عناصر غذایی بازجذب شده و بازگشت داده شده بیانگر نیاز بالای این درخت به عناصر تغذیه ای اصلی است و در مقابل پلت نیز با توجه به کیفیت لاش برگ خود نقش مثبتی در افزایش حاصل خیزی خاک رویشگاه می تواند داشته باشد.