سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: کنگره بین المللی پایداری درمعماری و شهرسازی – شهر مصدر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

جمال الدین مهدی نژاد – عضو هیئت علمی دانشکده معماری، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران، ایران
علی صادقی حبیب آباد – کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران، ایران

چکیده:

هویت گوهری است که من با آن منم و زنده ام.این گوهر را چه فرد و چه جامعه در یک بستر تاریخی به دست آورده اند. در کشور ما که یکی از غنی ترین سرزمین ها از نظر بهره مندی از میراث و دستاوردهای فرهنگی است و از نمودهای آن شهرسازی و معماری ویزه و شناخته شده در سطح جهانی هست، با توجه به این مطلب که زندگی امروز خود را چگونه می خواهیم و به فردا چگونه می اندیشیم و از گذشته خود چگونه بهره بر می داریم. ساختن شهرها و تولید عناصر معماری از حساسیت خاصی برخوردار است. لذا نیازمندیم که هویت گذشته و امروزین این دو را بازشناسیم و آن را تقویت نماییم. این مسئله باعث خواهد شد که معماری پایدار به ساختمان بازگردد و این دو مفهوم در کنار هم یک مجموعه کامل را شکل دهند. مقاله حاضر با جمع آوری و تأمل در منابع و مطالعات کتابخانه ای، در آغاز با تعریف از هویت و نقش آن در معماری، به دنبال آن است که این گوهر درخشان را با معماری امروز ترکیب و معماری درخور فرهنگ غنی ایرانی اسلامی معرفی نماید.