سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

اسماعیل شهبازی – استاد آموزشِ ترویج و توسعه، گروه آبادانی روستاها، دانشگاه شهید بهشتی،

چکیده:

با توجه به تغییرات و تحولات شگرفی که درآستانه قرن بیست و یکم در تولید ونشر دانش کاربردی و گسترش فناوری اطلاعات به وقوع پیوسته امروزه نهاد ترویج بیش از پیش می تواند با پشتیبانی نهادهای آموزشی و تحقیقاتی در مقام توانمندسازی عوامل انسانی مستقر در مناطق روستایی برآید و از این رو به اعتبار واکاوی های معمول و برداشت های حاصل از تجربیات میدانی یکباردیگر توصیه و تاکید می شود که نهاد ترویج همواره می باید به وسیله نهادهای تحقیقاتی مربوط غنی سازی و تغذیه پژوهشی شود همچنان که نهادهای تحقیق و ترویج نیز همچنان می باید به توسط نهادهای آموزشی مربوط پشتیبانی و توانمندسازی علمی و روزآور گردند. براین مبنا هدف ازارایه این مقاله بازاندیشی نظریه ضرورت پیوستگی فعالیت های تحقیق و آموزش و ترویج تات درجریان توسعه کشاورزی است. پیرامون نظریه تات که دراواسط دهه پنجان ارایه گردیده و از اوایل دهه هفتاد در نظام توسعه کشاورزی کشور عملیاتی شد گفتنی است که بازپردازی این نظریه یکبار دیگر مسجل می سازد که نهاد آموزش کشاورزی مبتدای فعالیت های تحقیقی و ترویجی نهاد تحقیقات کشاورزی زمینه ساز فعالیت آموزشی و ترویجی و نهاد ترویج کشارویز ملازم و مکمل برناهم های آموزشی و تحقیقاتی و به عنوان یک پل ارتباطی دو سویه دریافت کننده توصیه های علمی کاربرد واعلام کننده پدیدارهای نوظهور درعرصه عملیاتی در سطح مزرعه تلقی می گردد.