سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محبوبه السادات میرشمسی – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری
محمد پروا – دکتری معماری

چکیده:

تفاوت بین خانه سنتی در گذشته و واحد مسکونی دردوران معاصر تفاوت ژرفی است که میان کاربرد این لغات به معنای فضایی برای سکونت و فضایی برای اسکان وجود دارد فرهنگ یکی از عواملی استکه درایجاد تمایز دخیل بوده و تاثیر مستقیم برشیوه زندگی و رفتارهای انسان درمواجهه با انواع فضا دارد تحقیق پیشرو به شیوه کیفی و با رویکرد پدیدارشناسانه به منظور اگاهی از تجربیات و مشاهدات بی واسطه ی ج امعه درمورد دنیای پیرامون به بررسی رابطه دو سویه میان خانه و فرهنگ می پردازد دراین راستا ابتدا با مطالعه و بررسی جایگاه خانه و ارتباط آن با فرهنگ تعاریفی از دسته بندی های مختلف فضا در ارتباط با الگوهای رفتاری حاکم بران ارایه می شود سپس به دلیل اهمیت خانه به عنوان محلی که فرد تمام کیفیات زندگی از تولد تا مرگ را درآن تجربه می کند در مقایسه با کمیت های رو به کاهش سکونت به مفهوم سرپناه دردوران معاصر بهنحوه ارتباط انواع فضاها با اتاق خواب بعنوان یکواحد نمونه از خانه پرداخته می شود درانتها براساس نتایج حاصل از نمونه گیری انجام شده در جامعه آماری منتخب نکات کاربردی درخصوص نحوه سازمان دهی مناسب کالبد و فضای اتاق خواب درمسکن دردو دسته عوامل بیرونی یا عینی و عوامل درونی یا ذهنی ارایه می گردد.