سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و نوآوری

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

سعید جعفری مقدم – استادیار گروه توسعه کارآفرینی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
آرزوسادات فخارزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی دانشگاه تهران

چکیده:

توجه به نگرش کارآفرینانه در کتب درسی سال هاست که مورد عنایت صاحبنظران آموزش و پرورش جهان قرار گرفته است. از همین دیدگاه امروزه بازنگری در کتاب‌های درسی، به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای تقویت نگرش کارآفرینانه از سنین پایین، ضرورتی اجتناب ناپذیر محسوب می گردد. پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیل محتوا، میزان توجه به نگرش کارآفرینانه در کتب فارسی دبستان را مورد بررسی قرار می دهد. یافته های تحقیق بیانگر آن است که توجه به برخی مولفه های نگرش کارآفرینانه مانند کنترل ادراک شخصی و تشخیص فرصت، در کتب یادشده بسیار ناچیز است و از این رو کتب فوق نیازمند بازنگری اساسی است. این تحقیق علاوه بر روش تحلیل محتوا، به منظور گردآوری نکات کلیدی در بازنگری کتب، از مصاحبه با خبرگان نیز بهره جسته است. یافته های تحقیق مبین آن است که بازنگری مورد نظر در دو سطح کلان (برنامه ریزی) و خرد (تنوع محتوا و تکنیک های آموزشی) ضروری است.