سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سید محمد علی موسوی زاده – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد
اسدا.. محبوبی – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد
رضا موسوی حرمی – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

مطالعات انجام شده بر روی سازند داریان در برش کوه سفید نشان می دهد که این رسوبات ضخامتی معادل ۳۱۰ متر دارند و از سه واحد داریان پایینی، داریان میانی و داریان بالایی تشکیل شده است. مرز زیرین این سازند با سازند گدوان به صورت هم شیب و تدریجی است. مرز فوقانی این سازند با سازند کژدمی نیز به صورت همشیب بوده و هیچ گونه ویژگی مربوط به فرسایش و یا خروج از آب در مرز پایینی و بالایی این سازند مشاهده نشده است. بررسی های میکروسکوپی بیانگر حضور ۷ رخساره میکروسکوپی مربوط به محیط های لاگون، دریای باز کم عمق، دریای باز عمیق و حوضه عمیق و رسوب گذاری در یک سیستم پلت فرم کربناته کم عمق از نوع رمپ هموکلینال تا حوضه شده است. آنالیز چینه نگاری سکانسی منجر به شناسایی ۳ سکانس رسوبی کامل و یک سکانس رسوبی ناقص رده سوم در این رسوبات شده است. کلیه مرزهای سکانسی در این رسوبات از نوع SB2 هستند.