سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی انار

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علیرضا ارجمندی نژاد – عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی سیستان
غلامرضا رجبی – عضو هیأت علمی موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور
هلن عالی پناه – عضو هیأت علمی موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور
مهران غزوی – عضو هیأت علمی موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور

چکیده:

بر اساس مشاهدات مختلف، کرم میو هخوار انار در دنیا بیش از یک گونه گزارش شد هاست و همچنین رژیم های غذایی و سایرمیزبان های آن کاملا مشخص نمی باشند، بطوریکه مطالعه ای دوبار ه در این زمینه با دقت و گستردگی بیشتری ضرورت داشت تا از ایناطلاعات پژوهشی در برنامه ریزی های راهبردی جهت کنترل این آفت، در آینده بطور منطقی تری یاری جست. طی بررسی هایی که در سال های ۸۷-۸۵درباره خسارت پروان ههایی که به میوه انار و سایر گیاهان میزبان از جمله سیب، گلابی، زردآلو، خرما و غیره حمله می کنند انجام گرفت، بدین منظور یک قطعه از باغ انار که محصولات دیگری از جمله سیب، انجیر و زردآلو نیز وجود داشتند، در منطقه سیستان تحت نظر قرار گرفت و پروان ههایی از روی محصولات مختلف جم عآوری و شناسایی گردیدند. در راستای نیل به اهداف این پژوهش یعنی شناسایی پروان ههایی که به میوه انار حمله میکنند، بررسی رژیم چوبخواری پروانه های انار و نیز شناسایی سایر گیاهان میزبان پروانه های انار، برنامه هایی به قرار ذیل تنظیم و اجرا شد. بدین ترتیب که از ابتدای خردادماه، نوارهای مقوایی چین داری دور تنهدرختان انار در نقاط مختلف باغ بسته شد و هر ده روز یکبار پس از بازنمودن نوارهای قبلی، مجدداً نوارهای مقوایی جدید دور تنه همان درختان بسته و نوارهای جداشده در یک جعبه دربسته قرار داده شد و در محیط آزمایشگاه تا خروج پروان هها نگهداری گردید. این کار تا ۱۰ مهرماه سال آینده ادامه داشت و بدین ترتیب لاروها و شفیره های موجود در زیر پوست کهای تنه و شاخه ها جمع آوری گردید. به منظور تعیین سایر گیاهان میزبان نیز میو ههای کرموی غیر از انار در باغ مورد نظر و سایر باغات منطقه سیستان به محض مشاهده آلودگی چیده و در جعب ههای جداگانه تا خارج شدن پروانه ها نگهداری گردید و در نهایت همه این نمونه ها توسط همکاران مؤسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور شناسایی گردیدند. بررسی ها نشان داد که این پروان هها نیز همان کرم گلوگاه انار بوده و از آفات میوه چندخوار محسوب میشود و از میوه های مختلف تغذیه مینماید. کرم گلوگاه انار زمستان را بصورت لارو در انارهای باقیمانده روی درخت و ریخته شده پای درخت همچنین زیر پوستک های تنه درختان انار سپری مینماید. همچنین در ادامه این بررسی ها محل های دیگری از جمله در داخل برخی از میوه ها، مانند انجیر و نیر زیر پوست کهای تنه سایر درختان میوه را نیز به عنوان مح لهای زمستا نگذران لاروهای این آفت نشان می دهد