سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

روح اله امینی – کارشناس ارشد عمران، مهندسان مشاور بهان سد، تهران
غلامحسین کریمی – رئیس گروه هیدرولیک و رسوب، سازمان آب و برق خوزستان
حسین محمدولی سامانی – استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
شایسته خیرالهی – کارشناس هیدرولیک، سازمان آب و برق خوزستان.

چکیده:

بر اساس مطالعات صورت گرفته و با توجه به ملاحظات کارفرما در خصوص بهر هبرداری بهینه از منابع آب س د دز در طرح افزایش ارتفاع سد، تراز نرمال مخزن از رقوم ۳۵۰ متر در طراحی اولیه، به رقوم ۳۶۰ متر خواهد رسید. بر این اساس تراز تاج سد از رقوم اولیه ۳۵۴ متر در طرح اولیه، به رقوم ۳۶۲ متر در طراحی جدید تغییر م یکند. در این مقاله ضمن تشریح وضعیتهیدرولیکی سرریزهای موجود و بیان محدودی تهای طرح، به بیان راهکار عملی امکان افزایش تراز مخزن ه مزمان بابهر هبرداری از مخزن پرداخته شده است. همچنین بر اساس شرایط بارگذاری زمان ساخت سد، شرایط بارگذاری و ظرفیتتخلیه سرریز تعریف شده و مطابق آن طرح جدید سرریزها و در نهایت محاسبات هیدرولیکی برای سرریزهای طرح جدید ارائه م یشود.