سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس اقتصاد شهری ایران

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

مجتبی رفیعیان – دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
سیدعلی حسین پور – دانشجوی دکتری برنامه ریزی شهری و منطقه ای
غلامرضا عباس زاده – دانشجوی دکتری برنامه ریزی شهری و منطقه ای

چکیده:

نگاه راهبردی درمدیریت یک انتخاب نیست که یک ضرورت است لازمهاین نگاه داشتن دانش ژرف اندیشی همه جانبه نگری واقع بینی و بلوغ مدیریتی است مدیریت پروسها ی است که پروژه هایی با مختصات علمی واقع گرا و همه جانبه گرا مقوم آن هستند درمدیریت شهری نگاه سیستمی اصلی اجتناب ناپذیر است اداره مطلوب شهرها و مخصوصا کلان شهرها بدون مدیریت یکپارچه شهری امکان پذیر نمی باشد مدیریت یکپارچه شهری همان نگاه سیستمی است که مولود نگاه استراتژیک می باشد نگاه سیستمی و مدیریت یکپارچه شهری تکلیفی است کهواقعیت موجود کلان شهری مثل مشهددر ابعاد گوناگون برگردن متولیان امور و مشخصا شورای اسلامی شهر مشهد می گذارد یکی از مسائل اساسی درحوزه مدیریت شهری مشهد تامین منابع مالی لازم و پایدار برای داره شهری با گستردگی مشهد است برای استفاده بهینه ازم نابع محدود موجود و دستیابی به اهداف مدیریت شهری این شورا طبیعتا باید بتواند استراتژی های خاص خود را انتخاب نماید استراتژی هایی که از یک سو درراستای چشم انداز شورای اسلامی شهر مشهد بوده از سوی دیگر منبعث از ماموریت های شورا خواهد بود. این پژوهش از حیث نظری و روش شناسی برساختارگرایی و تحلیل تاریخی تکوینی در سطح کلان و راهبردی استوار است