سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدعلی حسین پور – دانشجوی دکتری برنامه ریزی شهری
غلامرضا عباس زاده – دانشجوی دکتری برنامه ریزی شهری
محدثه نجفی – دانشجوی کارشناسی ارشد
سمانه کریمی – دانشجوی کارشناسی مهندسی منابع طبیعی

چکیده:

نگاه راهبردی درمدیریت یک انتخاب نیست که یک ضرورت است لازمه این نگاه داشتن دانش ژرف اندیشی همه جانبه نگری واقع بینی و بلوغ مدیریتی است مدیریت پروسه ای است که پروژه هایی با مختصات علمی واقع گرا و همه جانبه نگر مقوم آن هستند درمدیریت شهری نگاه سیستمی اصلی اجتناب ناپذیر است اداره مطلوب شهرها و مخصوصا کلان شهرها بدون مدیریت یکپارچه شهری امکان پذیر نمی باشد و مدیریت یکپارچه شهری همان نگاه سیستمی است که مولود نگاه استراتژیک می باشد نگاه سیستمی و مدیریت یکپارچه شهری تکلیفی استکه واقعیت موجود کلان شهری مثل مشهد در ابعاد گوناگون برگردن متولیان امور و مشخصا مدیریت محلی مشهدمی گذارد یکی از مسائل اساسی درحوزه مدیریت شهری مشهد حوزه خدمات شهری و محیط زیست شهری با گستردگی محدوده کلانشهری مشهد است برای استفاده بهینه از منابع محدود موجود و دستیابی به اهداف مدیریت شهری این مدیریت محلی طبیعات باید بتواند استراتژی های خاص خود را انتخاب نمایداین پژ<هش از حیث نظری و روش شناسی برساختار گرایی و تحلیل تاریخی تکوینی در سطح کلان و راهبردی استوار است که به روش مطالعات اسنادی کتابخانه ای و تحلیل کیفی درچند محور و با هدف دستیابی به متدولوژی برنامه ریزی راهبردی در مدیریت پسماند شهری مشهد انجام شده است.