مقاله بازنگری در مفهوم کاربندی بر مبنای هندسه نظری، عملی و نقش ساختمانی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۲ در مرمت و معماری ایران (مرمت آثار و بافت های تاریخی فرهنگی) از صفحه ۳۳ تا ۵۴ منتشر شده است.
نام: بازنگری در مفهوم کاربندی بر مبنای هندسه نظری، عملی و نقش ساختمانی
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله معماری اسلامی
مقاله معماری سنتی
مقاله کاربندی
مقاله رسمی بندی
مقاله باریکه تاق متقاطع

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رئیسی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: بمانیان محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: تهرانی فرهاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به نظر می رسد یافته های فعلی درباره آنچه در معماری سنتی ایران کاربندی نامیده می شود، انسجام کافی ندارد. دیدگاه های موجود هم، دو موضع سر حدی دارند؛ گاه آن را سازه ای باربر دانسته و گاه کاری صرفا تزئینی. از سوی دیگر، جدا ساختن نمونه های گوناگون مشابه، با تکیه بر دیدگاه های موجود، امکان پذیر نیست.
بنابر آنچه بیان شد، پرسش هایی از این دست قابل طرح است که در زمینه معماری سنتی ایران چه کمبودهایی در خصوص دیدگاه ها و تعاریف فعلی وجود دارد، چگونه می توان معیارهایی کارآمد، در مفهوم کاربندی ارائه داد و نهایت اینکه کلید تشخیص این نمونه ها از یکدیگر چیست.
در پژوهش حاضر تلاش شده تا سه ابهام در نام گذاری، تشخیص هندسه و تشخیص نقش ساختمانی در یافته های فعلی شناسایی و تحلیل شوند. سپس، در هر بخش با تکیه بر نگرش درون فرهنگی، راه حلی برای زدودن این ابهام ها ارائه شود. بر این اساس، سه معیار در هندسه نظری، هندسه عملی و نقش ساختمانی برای تشخیص نمونه ها تبیین می گردد.
از اینرو هدف مقاله پیشرو، دستیابی به شناختی صحیح از ظاهر کاربندی است. روش به کار رفته توصیفی – تحلیلی با تکیه بر اطلاعات میدانی، کتابخانه ای و آتلیه ای است.
نتیجه بررسی نمونه های مختلف بر مبنای سه معیار یاد شده، تمییز هشت گونه کار (اعم از آمود و غیرآمود) است. از میان آنها دو گونه، دربر دارنده کاملترین نمونه ها به لحاظ هندسه نظری و عملی هستند که می توانند الگوی ارزیابی گونه های دیگر نیز قرار گیرند. بدین جهت لازم است در بررسی های آتی به تمایز این گونه ها توجه ویژه ای مبذول گردد.