مقاله بازنگری ابزار ارزشیابی مهارت بالینی دانشجویان دیالیز پرستاری دانشکده پرستاری مامائی دانشگاه علوم پزشکی تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در توسعه آموزش در علوم پزشکی از صفحه ۳۳ تا ۴۲ منتشر شده است.
نام: بازنگری ابزار ارزشیابی مهارت بالینی دانشجویان دیالیز پرستاری دانشکده پرستاری مامائی دانشگاه علوم پزشکی تهران
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اولویت بندی
مقاله ابزار ارزشیابی بالینی
مقاله دانشجویان
مقاله اساتید

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علی اصغرپور منصوره
جناب آقای / سرکار خانم: ثنایی ندا
جناب آقای / سرکار خانم: بهرام نژاد فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: کاظم نژاد انوشیروان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: یکی از مشکلات موجود در فرآیند ارزشیابی کارآموزی بخش های ویژه ضعف در اولویت بندی گویه های ابزار است. با توجه به تاثیر ابزار ارزشیابی مناسب جهت کسب اطمینان در مورد مهارت های بالینی دانشجویان؛ این مطالعه با هدف بررسی مقایسه ای نظرات دانشجویان و اساتید در خصوص میزان اولویت گویه های ابزار ارزشیابی بالینی انجام شد.
روش بررسی: این مطالعه با روش توصیفی- تحلیلی و بر روی ۳۰ نفر از دانشجویان پرستاری سال آخر (گروه هدف) و ۱۰ نفر از اساتید (گروه متخصصین) که بیشترین سابقه آموزش دروس تئوری یا کارآموزی در بخش دیالیز را به عهده داشتند، انجام شد. ابتدا نظرات دانشجویان (از طریق تکنیک گروه اسمی) و نظرات اساتید در ارتباط با اولویت گویه های پرسشنامه ارزشیابی دیالیز موجود در دانشکده بررسی شد و بعد از جمع آوری نظرات، گویه های ابزار از نظر نسبت روایی محتوا (CVR) و شاخص روایی محتوا (CVI) بررسی شد و نهایتا اولویت بندی جدید گویه ها از دیدگاه اساتید و دانشجویان مجددا ارزیابی شد.
یافته ها: در ابتدا یافته ها نشان داد که بین نظرات اساتید و دانشجویان نسبت به اولویت بندی گویه ها تفاوت معنی داری وجود نداشت (P>0.05) و هر دو گروه برای گویه ها اولویت متوسط را انتخاب کردند؛ اما بعد از جمع آوری نظرات دانشجویان و اساتید در مورد اولویت بندی جدید گویه ها اساتید و دانشجویان اولویت خیلی زیاد را برای گویه ها انتخاب کردند. پایایی ابزار به ترتیب برای بخش معیارهای عمومی آلفای ۰٫۸۶۳ و برای بخش اختصاصی آلفای ۰٫۸۸ و در مجموع آلفای کل ابزار ۰٫۸۴۳ کسب شد.
نتیجه گیری: ابزار با اولویت بندی جدید قابلیت اعتبار و اعتماد خوبی برای به کارگیری در محیط بالینی برای ارزشیابی عملکرد دانشجویان دارد و به کارگیری آن شاید بتواند اثر بخشی فعالیت های بالینی اساتید و دانشجویان را بهبود بخشد.