مقاله بازطراحی نظام برنامه ریزی عملیاتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۹۲ در پایش از صفحه ۲۱ تا ۳۲ منتشر شده است.
نام: بازطراحی نظام برنامه ریزی عملیاتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برنامه ریزی عملیاتی
مقاله بازمهندسی
مقاله وزارت بهداشت
مقاله درمان و آموزش پزشکی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دماری بهزاد
جناب آقای / سرکار خانم: وثوق مقدم عباس
جناب آقای / سرکار خانم: فتحی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: کاظمی علیرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در سال های گذشته سعی شده است تا برای برخورد با برخی چالش ها روال برنامه ریزی عملیاتی در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی استقرار یابد. در ادامه مسیر بازطراحی این نظام به منظور نهادینه سازی هر چه بیشتر آن یک ضرورت است. به همین منظور مطالعه حاضر که نوع طراحی سیستم بوده و در آن از الگوی بازمهندسی فرایند، روال و استانداردهای سیستم استفاده شده است، انجام شد. روش جمع آوری داده ها مرور منابع، جلسات بحث گروهی متمرکز ذی نفعان، پرسشنامه کتبی تکمیل شده توسط صاحبان فرایند و انجام مشاهده بوده است. بر اساس داده های جمع آوری شده کمیته راهبری فنی بر اصولی ده گانه برای بازطراحی نظام برنامه ریزی عملیاتی در توافق کردند، بر اساس آن فرایند اصلی، روال ها و استانداردها در دو بخش اصلی شامل «آئین نامه و شیوه نامه برنامه ریزی عملیاتی» بازطراحی شد. نتایج نشان می داد سه دارایی مهم نظام برنامه ریزی عملیاتی فعلی حمایت مدیران ارشد، اسناد و قوانین بالادستی حامی و تجربه چند ساله وزارت خانه در استقرار این نظام است. مهمترین چالش های نظام برنامه ریزی عملیاتی فعلی ضعف در هماهنگی، ممیزی و اعتبار علمی فرایند است. ویژگی های نظام بازطراحی شده عبارت است از تطابق با زنجیره نتایج اقدامات، واژه نامه برنامه ریزی (برای ایجاد زبان مشترک)، پروژه محوری، تناسب سطوح تصمیم گیری با ساختار وزارت بهداشت، مستندسازی ساده و مدیریت شده، نهاینه شدن مثلث کارفرما مجری و ناظر، پایش های سطح بندی شده، تقویم زمان بندی عملیات برنامه ریزی در طول سال و دوره زمانی برنامه های پنج ساله، ارتباط شفاف برنامه عملیاتی با اسناد بالادستی و بودجه، شبکه پروژه پذیر، وجود ممیز، تشویق و آموزش صاحبان فرآیند و در نهایت سازوکار هماهنگی درون و برون بخشی برنامه ها است. به رغم دارایی های نظام برنامه ریزی عملیاتی موجود، مهمترین عامل موفقیت فرایند جدید، «ممیزی» برنامه های عملیاتی واحدهای ستادی است. پایش فصلی پیشرفت برنامه های عملیاتی توسط شورای معاونین، تخصیص های به موقع بودجه متصل به برنامه و تشویق (مادی و معنوی) دوره ای واحدهای سازمانی و کارشناسان مسوول و موفق وزارت بهداشت سه نقطه تمرکز در نهادینه سازی نظام بازطراحی شده برنامه ریزی عملیاتی است.