سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمود خیاط زاده – دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر ( پلی تکنیک تهران )
سیدمحمد احدی – دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر ( پلی تکنیک تهران )

چکیده:

در این مقاله یک روش جدید برایبهبود کارآیی سیستم شناسایی گوینده ١ ناوابسته به متن ٢ بر اساس مدل های مخلوط گوسی ) GMM ) ٣ ارائه گردیده است . در این کار ابتدا یک سیستم بازشناسی گوینده برای یک پایگاه داده فارسی و تعداد ٣١ گوینده با استفاده از GMM پیاده سازی شده است . سپس با استفاده از یک معیار متوسط درستنمایی لگاریتمی (ALL)۴ که پس از آموزش بدست می آید، برای هر گوینده یک ضریب وزنی بدست می آید . در مرحله بازشناسی، درستنمایی بدست آمده برای هر گوینده، با این ضریب، وزن دهی شده و به عنوان درستنمایی خروجی آن گوینده در نظر گرفته می شود . با این روش میزان خطای بازشناسی تا حدود بیش از۴٠ % کاهش یافته است .