سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین همایش ملی ادبیات فارسی و پژوهشهای میان رشته ای

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

کبری نودهی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

چکیده:

یکی از مهمترین مسایلی که در حیطه ادبیات باید مورد توجه قرار گیرد اختصاص دادن جایگاهی به مطالعات میان رشتهای از قبیل روانشناسی ادبیات، جامعهشناسی ادبیات و نظایر آن است. مطالعات و بررسیهای بسیار نشان داده، همان طور که بین روانشناسی و ادبیات – بویژه ادبیات فارسی- پیوستگی وجود دارد، پیوند میان جامعه شناسی و ادبیات را نیز نباید دست کم گرفت. البته جلوه این پیوندها را میتوان در بازتاب و انعکاسنظریات روانشناسانه و جامعه شناسانه در خلال آثار ادبی مشاهده نمود. از آنجا که این موضوع سهم عمدهای در شناخت فرهنگ، تمدن و ادبیات ایران دارد نادیده انگاشتن آن به دور از خرد و منطق علمی است. بیتردید طرح این موضوع که مطالعات میان رشته ای نظیر روانشناسی و ادبیات و جامعه شناسی و ادبیات یک نیاز و ضرورت به نظر می رسد پرسشهایی را به ذهن متبادر می سازد. نگارنده بر آن است تا پاسخهایی درخور و مناسب و راهکارهایی را که موجب نیل به مقصود می گردد، بیابد.