سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمدرحیم رهنما – عضو هیئت علمی گروه جغرافیای دانشگاه فردوسی مشهد
مجتبی صادقی – دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری
روح اله اسدی – دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

این پژوهش به بازشناسی و پیوندشناسی الگوهای مدیریت شهری تعیینجایگاه الگوهای سه گانه مدیریت شهری مدیریت مشارکتی مدیریت یکپارچه و مدیریت استراتژیک را در کلان شهر مشهد می پردازد یعنی الگوهای گوناگون مدیریت شهری را بازشناسی و پیوند بین آنها را آشکار می سازد برای این کار با روش توصیفی – تحلیلی و در قالب پرسشنامه ۳۸۴ پرسشنامه بین شهروندان، و ۲۵ پرسشنامه بین کارشناسان اطلاعات مورد نیاز گردآوری شد و با آزمون T-TEST مورد سنجش قرارگرفت. یافته ها نشان داد که بین سه الگوی بیان شده یک رابطه و پیوند درهم تنیده ای وجود دارد به گونه ای که هر سه الگو د رمدیریت شهری لازم و ملزوم یکدیگرند. می توان گفت که با چینش و ایجاد پیوندهای گوناگون بین سه الگوی مدیریت مشارکتی، یکپارچه و استراتژیک الگوی مدیریت شهری با ویژگیهای ویژه ی خود بازشناسی می گردد.