سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حمیده غالبی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب،
احسان اله کبیر – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تربیت مدرس،
منصور شیخان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب،

چکیده:

آنچه در این مقاله دنبال م یشود روشی برای بازشناسی نقش مایه های قالی است. برای رسیدن به این هدف در ابتدا به جداسازی نقش مایه ها و ساختاربندی آن ها پرداخته م یشود. سپس به کمک پیش پردازش هایی، نقاط پیرامونی هر نقش مایه بدست م یآید. در میان روش هایمبتنی بر منحنی پیرامونی شکل، هر نقش مایه با توصیفگر فوریه آن توصیف م یشود. با استفاده از دسته بند نزدیکترین فاصله و معیار های فاصله اقلیدسی، اقلیدس ینرمال و ماهالانوبیس، کلاس ها بازشناسی م یشوند. برای بهبود روش بازشناسی از تغییر تعداد مولفه های بردار ویژگی و کاهش بعد با تبدیلPCA استفاده م یشود. با اعمال این روش ها، بهترین نرخ بازشناسی برای ۱۷ کلاس و زیر-کلاس، ۷۲ % است