سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی عمران شهری

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

بهنوش عامیر – مربی آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان گروه معماری

چکیده:

نما درلغت نامه دهخدا به معنای صورت خارجی هرچیزی آنچه در معرض دید و در برابر چشم است آنچه از بیرون دیده میشود منظره خارجی بنا و عمارت قسمت خارجی ساختمان و نماسازی فن روسازی ساختمان و ساختن نمای عمارت است دستیابی به شناخت و درک مناسبی از مفهوم نمای شهری نیازمندتسلط نسبی برمفاهیم مرتبط با آن یعنی معماری در نسبت با نما از یک سو و شهر کالبد شکل دهنده آن ازسویی دیگر می باشد دراین مقاله ابتدا به طرح مشکلات سیمای شهری امروزی و درمرحله بعد به بررسی علل و عوامل پدیدآورنده آنها پرداخته شده است در نهایت با توجه به مطالعات و مقایسه های انجام شده و بررسی های میدانی صورت گرفته اصول و معیارهای پیشنهادی موثر در شکل گیری نما عنوان شده و اثرات هرکدام درنحوه طراحی بررسی گردیده است که از جمله آ«ها عبارتنداز: تسلسل نمای شهری هویت بخشی به نما نظم، تناسبات وحد ت نما مقیاس نما خوانایی ساختار نما قوانین موجود در نما از قبیل قانون تشابه امتداد همجواری شکل و زمینه – تکمیل ، ارتباط با مجاورت، خطوط غالب در نما خط زمین و آسمان پروخالی نما مصالح نما رنگ نما اجزا نمانظیر ورودی ها روزنه ها تراس ها الحاقات و … مطمئنا آراستگی سیمای شهری بدون برنامه ریزی علمی توسط طراحان و برنامه ریزانی که دارای تخصص های مختلف در زمینه های هنر زیبایی شناسی روانشناسی جامعه شناسی طراحی شهری و .. بوده ممکن نمی باشد. درنهایت ضمانت اجرایی طرح ها توسط وجود نهادی شهری که دارای قدرت اجرای ی بوده و به بررسی و کنترل طرحهای ارایه شده و نماهای شهری بپردازد پیشنهادگردیده است.