سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت دانش در سازمانهای آموزشی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عزت السادا نقاشیان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری ، شهر ری،ایران
حیدر احمدی – کارشناس ارشد پژوهش، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری ، شهر ری،ایران
ناصر معماری – کارشناس پژوهش، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری ، شهر ری،ایران

چکیده:

سالهای آغازین قرن بیست و یکم، آشکارا حاکی از چالشهای پرشتابِ رقابت، کیفیت، کارآفرینی و تحول است و عنصر بنیادین و مشترک تمامی این چالشها، اطلاعات و دانشاست. در این پارادایم، مدیریت دانشبا ایجاد حلقههای، خلق، سازماندهی، تبادل و به کار بستن دانش، نقش ارزندهای در پرورش نیروی انسانی متخصصو کارآمد مورد نیاز جامعه دارد. برگزرای دورههای آموزشی مناسب، توأم با مدیریت دانش در دانشگاه، میتواند تاثیر بسزایی در پرورش دانش آموختگانی، خلاق و کارآفرین ایفا نماید. حصول چنین شرایطی مستلزم آن است که دانشگاهها در شروع و همچنین در حین برنامههای آموزشی به خصوص آموزشهای مرتبط با کارآفرینی، مولفههای پیش برنده و بازدارنده در دستیابی به اهداف آموزشی را، بیشتر مورد مطالعه قرار دهند تا زمینههای لازم برای تقویت و یا کاهش برخی مولفههای تاثیر گذار فراهم گردد.از جمله متغیرهایی که بر اهداف و برنامه های آموزش کارآفرینی تاثیرگذار است، می توان به نگرشی که دانشجویان نسبت به کارآفرینی دارند، اشاره نمود. این نگرشها تحت تاثیر عوامل محیطی داخل و خارج از دانشگاه و در محیط هایی که فرد در آن رشد یافته است، قرار دارند. اگر چه همه عوامل تاثیرگذار بر نگرش کارآفرینانه دانشجویان در محیطهای آموزشی نمیباشند، لیکن بلحاظ اکتسابی و قابل آموزش بودنکارآفرینی، میتوان با برنامهریزی و مدیریت دوره های آموزشی، تا حدود زیادی برخی از این متغیرها را کنترل نمود. در این تحقیق ضمن ارائه تعاریفی از کارآفرینی و مدیریت دانش آن در دانشگاه، عوامل تاثیر گذار بر نگرشهای کارآفرینانه دانشجویان ارائه گردیده است.