سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی عمران شهری

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

علیرضا تقی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری
محمد نقی زاده – دکتری شهرسازی
علی عمرانی پور – دکتری مرمت

چکیده:

شهرشوشتر در اثر تحول تاریخی دچار دگرگونی شده و شکل جدید آن که در روندی منطقی می باید ا زدرون سازمان قدیم رشد یابد برای رسیدن به طرحی نو انسجام و پیوند با ساختار قدیم را برهم زده است از این رو تقابل و تعارضی اشکار میان شکل جدید و سیمای کهن که نتیجه قطع رشد درون زای شهر است صورت گرفته است شهر قدیم که روزگاری با پویش و پویایی باعث زایش مفاهیم شهروندی بود در محل خودساکن شده و این سکون طولانی آن را به سوی فرسودگی هدایت می کند هدف این مقاله بازشناسی هویت تاریخی سیمای شهری بافت قدیم شوشتر با استفاده از منابع اسناد و مدارک مرتبط و مطالعات میدانی است تا پیوستگی تداوم و ارتباط شهر کهن با شهرجدید را در رویکردی تاریخی به شهرسازی احیا کرد.روش اصلیتحقیق این مقاله توصیفی – تاریخی و تحلیل کتابخانه ای است کهبا رجوع به اسناد و مدارک مورد بازبینی قرارگرفته است نتایج بدست آمده ازاین تحقیق نشان میدهد که در روند شکل گیری معماری شهری شوشتر عوامل گوناگونی مانند اقلیم مصرف عملکرد مصالح و فنون نیروی انسانی اقتصاد ساختمان و … برکالبد نهایی تاثیر میگذارد روح فرهنگی جاری در کالبد شهر متاثر از کلیه عوامل معنوی بخش زنده علوم انسانی و هنر ابداعی شهودی متصل به فرهنگ اصیل این شهر است