سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی محاسبات نرم و فن آوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حبیب خدادادی – گروه کامپیوتر – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
سعید راحتی قوچانی – گروه برق – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
اعظم استاجی – گروه زبان شناسی – دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

شناسائی رابطه تقابل در یک گفتمان میتواند به کمک نقش نماهای خاص رابطه تقابل ماننداماوولیانجام شود, اما این نقش نماها در مواردی حذف می شوند و شناسایی رابطه را با مشکل مواجه می کنند. به همین علت از ویژگی هائی شامل زمان فعل ها , استفاده از جفت کلمات , وجود اعداد در دو قسمت متنی اطرف نقش نما و وجود فعل ها و کلمات منفی در یک طرف نقش نما و عدم وجود آن در طرف دیگر به منظور شناسائی این رابطه استفاده شد.در این مقاله از مجموعه داده پژوهشکده هوشمند علائم استفاده شده و ۵۰۰۰ نمونه رابطه تقابل و ۵۰۰۰ نمونه سایر روابط گرد آوری شده , بردار ویزگی را به ازای هر نمونه شکل داده و دسته بندی SVM با این ویزگی ها آموزش داده شد.میزان صحت دسته بند ۰۲, ۶۱ در بهترین حالت می باشد.