سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

ابوالقاسم شریف زاده – استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
محمدرضا محبوبی – استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
محمد مختارنیا – استادیار بازنشسته دانشگاه تهران

چکیده:

بهبود کیفیت نظام آموزش کشاورزی نیازمند آسیب شناسی مستمر و تدبیر سازوکارهای مقتضی در ابعاد مختلف است یکی از نارسایی های نظام آموزش کشاورزی عدم توجه به دروس عملی و پرداختن بیش از اندازه به مباحث نظری و آموزشهای کلاسی است این روند سبب شده است تا دانش آموختگان کشاورزی در قامت متخصص و کارشناس از صلاحیت عملی لازم برای ورود به بازار کار کم بهره باشند و نتوانند بسان یک نیروی کارافرین با شناخت فرصتهای محیط واقعی به نوآوری و خلاقیت بپردازند یکی از راه حل های اساسی چنین معضلی تقویت وزن واحدهای عملی در برنامه درسی آموزش کشاورزی و ارتقای اثربخشی آنها است دراین بین کارآموزی ازواحدهای درسی اصلی برنامه آموزش کشاورزی محسوب می شود که متاسفانه به گواه شواهد موجود در بسیاری موارد نتوانسته است انتظارات مربوطه را برآورده سازد و این خود دستاویزی شده است که برای کم توجهی به آن چنانکه برخی رشتهه ای کشاورزی ان را از برنامه درسی خود حذف کرده اند. اینم طالعه با هدف شناسایی سازوکارهای بهبوددوره کارآموزی در برنامه درسی رشته های کشاورزی نگاشته شدها ست درمرحله اول تلاش شده است که با مروری نظام یافته شواهد تجربی و نظری موجود در خصوص اهمیت دستاورها و سازوکارها ارتقای دوره کارآموزی دوره واکاوی قرارگیرد. در بخش دوم یافته های یکمطالعه موردی درخصوص دستاوردها و سازوکارهای بهبود دوره کارآموزشی دردانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان از دیدگاه دانشجویان ارایه شده است.