سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

زهرا مددی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
کاوه کنگرلو –

چکیده:

دراین مقاله راهکاری برای بازشناسی برون خط کلمات دست نویس فارسی با استفاده از تطبیق الگو مبتنی برمدلسازی گاوسین پیشنهاد شدهاست روش پیشنهادی مراحل اخذ تصاویر ورودی پیش پردازش استخراج ویژگی و طبقه بندی را شامل میشود درمرحله پیش پردازش پس از دریافت و باینری سازی تصاویر ورودی عملیات حذف نویزهموارسازی استخراج اسکلت نرمال سازی اندازه نگارشی کلمات حذف چرخش احتمالی کلمات نسبت به خط پایه اجرا می گردد درمرحله استخراج ویژگی ابتدا مختصات بیشینهه ای محلی موجوددرمیان نقاط نظیر گوشه های نگارشی بدنه کلمات درراستای افق و قائم مشخص گردیده سپس مدلسازی گاوسین برمبنای الگوریتم Expectation )EMMaximization برای تمام نقاط نظیر گوشه های دارای بیشینه محلی واحد اجرا می شود بدین ترتیب مدلهای گاوسین بعنوان بردارهای ویژگی مدل شده برای هرتصویر لحاظ شده ودرمرحله طبقه بندی ازعملیات تطبیق الگو برمبنای اندازه گیری فواصل اقلیدسی بردارهای ویژگی نمونه های آزمون و آموزش استفاده می شود.