مقاله بازشناسی مفهوم مدرسه از منظر نومفهوم گرایان و ارتباط آن با سلامت روان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (اسرار) از صفحه ۴۳ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: بازشناسی مفهوم مدرسه از منظر نومفهوم گرایان و ارتباط آن با سلامت روان
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مفهوم مدرسه
مقاله محیط های آموزشی
مقاله سلامت روانی
مقاله نومفهوم گرایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بینش مرتضی
جناب آقای / سرکار خانم: کشتی آرای نرگس
جناب آقای / سرکار خانم: یوسفی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: یارمحمدیان محمدحسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: نومفهوم گرایی، نوعی روش اندیشدن منتقدانه درباره تعلیم و تربیت است که در این مقاله ضمن واکاوی مفهوم مدرسه با هدف نقش مدرسه بر سلامت روان دانش آموزان، از منظر همین منتقدان بررسی شده است.
مواد و روش ها: در این مطالعه که به روش مروری-تحلیلی انجام گرفته است، ابتدا به منظور پی بردن به مفهوم مدرسه از دیدگاه نومفهوم گرایان، کتاب ها و سایر منابع الکترونیکی موجود، واکاوی و مرور شده و سپس به شیوه تحلیلی، ارتباط آن با سلامت روان دانش آموزان مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.
یافته ها: یافته ها نشان داده افرادی که از سلامت روانی برخوردارند، دارای ویژگی هایی چون: خودگسترش یافته، توانایی تعامل با دیگران، خلاقیت و آفرینندگی، مشارکت فعال در زندگی و قادر به هدایت زندگی خود می باشند، درحالی که در مدرسه از نظر نومفهوم گرایان احساس معنا، زیبایی، دوستی و شگفتی در تکرار وظایف کلیشه ای مدرسه گم شده است و فرد همچون عنصری آماری بر اساس موفقیت و شکست تعریف می شود. حال آن که برای ایجاد سلامت روان باید انگیزه ها، علائق، نیازها، نگرش ها و تجارب دانش آموزان در نظر قرار گیرد.
نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد که گاه محیط های آموزشی مدارس و دانشگاه ها، به زعم نومفهوم گراها، نه تنها باعث سلامت روان نمی شود؛ بلکه تهدیدکننده سلامت روان نیز هست. چرا که شیوه های نامناسب، محتواها و برخوردهای نادرست باعث اضطراب، نگرانی، ناامنی و فشار روانی می شود.